اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/10/10
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,617
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,383
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,134,040,033
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,532,140
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,525,308
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,525,308
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ارگ هومن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : فراز مسافری راد
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت کارگزاری ارگ هومن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1395/10/10 2,532,140 2,525,308 0 0 27,100 0 23,483 3,617 9,134,040,033
  2 1395/10/09 2,532,386 2,525,554 0 0 27,100 0 23,483 3,617 9,134,928,226
  3 1395/10/08 2,532,632 2,525,799 0 0 27,100 0 23,483 3,617 9,135,816,709
  4 1395/10/07 2,527,817 2,512,611 0 0 27,100 0 23,483 3,617 9,088,113,894
  5 1395/10/06 2,538,106 2,519,724 0 0 27,100 10 23,483 3,617 9,113,840,355
  6 1395/10/05 2,553,412 2,531,992 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,183,534,751
  7 1395/10/04 2,560,449 2,538,521 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,207,216,783
  8 1395/10/03 2,558,816 2,529,483 1- 0 27,100 0 23,473 3,627 9,174,433,031
  9 1395/10/02 2,559,211 2,529,877 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,175,865,164
  10 1395/10/01 2,559,605 2,530,272 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,177,297,670
  11 1395/09/30 2,561,224 2,530,560 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,178,340,589
  12 1395/09/29 2,573,401 2,542,176 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,220,474,066
  13 1395/09/28 2,590,774 2,559,294 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,282,559,813
  14 1395/09/27 2,599,976 2,568,300 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,315,223,817
  15 1395/09/26 2,600,386 2,568,709 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,316,708,530
  16 1395/09/25 2,600,795 2,569,119 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,318,193,646
  17 1395/09/24 2,601,205 2,569,528 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,319,679,163
  18 1395/09/23 2,597,343 2,565,733 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,305,913,672
  19 1395/09/22 2,603,055 2,571,364 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,326,338,189
  20 1395/09/21 2,603,831 2,572,137 0 0 27,100 0 23,473 3,627 9,329,139,275