صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ارگ هومن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری ارگ هومن 16,304,799,754
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فراز مسافری راد 6,202
حسابرس: موسسه شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,798 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,660,300
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,628,958
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,628,958
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود